Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden:

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden:

1. Opleidingen en Trainingen

1.1   Betalingen

De deelnamekosten dienen binnen 2 weken na de start van de opleiding of training te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald, is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand.

Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. Over opleidingen en trainingen wordt 21% BTW boven op de in deze studiegids vermelde kosten in rekening gebracht. Vrijstelling van btw is mogelijk. U betaalt in dat geval 10% bovenop de investeringsprijs. Zie voor de meest actuele prijzen www.idlc.nl.

iDLC behoudt zich het recht voor prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.

1.2   Dagarrangement en luncharrangement

Tijdens de trainingen (van 09.30 tot 17.00 uur) verzorgt iDLC een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en fris en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervan (€ 37,50) worden doorberekend aan de deelnemers. Bij trainingen is deelname verplicht.

Bij de opleidingen verzorgt iDLC voor iedere deelnemer een drankarrangement (koffie/thee) gedurende de bijeenkomst. Indien u de opleiding overdag (van 10.00 tot 16.00 uur) volgt, biedt iDLC als optionele service aan dat u gebruik kunt maken van het uitgebreide luncharrangement à € 17,50 per dag. Uitsluitend wanneer u dit niet wenst te gebruiken, dient u een e-mail te sturen naar sales@iDLC.nl o.v.v. afmelding luncharrangement. Graag duidelijk in de e-mail uw naam, opleiding en opleidingsplaats vermelden. Dit verzoek dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding binnen te zijn bij iDLC. Indien de afmelding niet voor de 1e bijeenkomst is geschied, bent u verplicht deel te nemen aan het luncharrangement gedurende de gehele cursus. Dit is het gevolg van het feit dat de opleidingslocatie de totale lunchkosten in zijn geheel voor de totale opleiding aan iDLC doorberekent bij aanvang van de 1e opleidingsdag. Afmelding voor een enkele cursusbijeenkomst (i.v.m. vakantie of ziekte e.d.) is helaas ook niet mogelijk.

1.3   Annulering

Annulering van de inschrijving geschiedt telefonisch (088 – 0332300) of per e-mail (sales@iDLC.nl).

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 175 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.

Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag – na overleg met iDLC – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd. Deze voorwaarden gelden ook bij annulering van de op het inschrijfformulier opgegeven tweede keuze van locatie.

1.4   Verplaatsing

Bij verplaatsing van de inschrijving meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 75 in rekening gebracht.

Bij verplaatsing van de inschrijving tussen 30 dagen en 1 week voor aanvang wordt € 125 in rekening gebracht.

Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 1 week voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 175 van de opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.

Deze voorwaarden gelden ook bij verplaatsing van de op het inschrijfformulier opgegeven 2e keuze van locatie.

Voor verplaatsing van een mondeling of schriftelijk iDLC-examen gelden de Algemene Examenbepalingen.

1.5   Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. iDLC behoudt zich het recht schriftelijk bewijs daarvoor aan te vragen.

Afmelding voor een enkele bijeenkomst geeft geen recht op inhalen of restitutie.

1.6   Examens

Indien een cursus wordt gevolgd waarbij een examen door iDLC zelf wordt afgenomen, is dit een verplicht onderdeel van de opleiding. Een iDLC-opleiding wordt getoetst door middel van een schriftelijk examen, een mondeling examen, een praktijkopdracht of een combinatie van één of meer van deze vormen.

De Algemene Examenbepalingen zijn van toepassing op alle iDLC-examens. Een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd bij iDLC. Indien de cursist niet deelneemt aan het iDLC-examen, dan dienen toch de examenkosten te worden voldaan. Zie voor de meest actuele prijzen www.idlc.nl. Indien de cursist een opleiding volgt die opleidt voor examens van derden, is de cursist zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

1.7   De studiebijeenkomsten

iDLC behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van iDLC, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een opleiding of training deze te laten vervallen.

Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt iDLC zich het recht voor om programma’s tussentijds te wijzigen.

1.8   Studiematerialen

Van het door iDLC ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan iDLC voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van iDLC mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

iDLC behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

1.9   Vragen of opmerkingen

Voor vragen, feedback of opmerkingen kunt u contact opneem met onze afdeling advies (088 – 0332300).

1.10  Overig

Door inschrijving voor een iDLC-opleiding of training gaat de deelnemer akkoord met de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van iDLC Opleidingen & Trainingen.